کیسه ای شامل 5 مهره آبی، 6 مهره قرمز و 4 مهره سبز است. چند مهره از این کیسه بیرون بیاوریم تا مطمئن شویم یکی از مهره های خارج شده، سبز است؟