نوید اگر 9 خودکار بخرد 47 تومان باقی می‌آورد و اگر 14 خودکار بخرد 178 تومان کم می‌آورد. قیمت هر خودکار چقدر است؟