مریم اگر نصف پول دیروز را داشته باشد، دو برابر مخارج فردایش تامین می‌شود. اگر فردا 1700 تومان خرج کند، پول دیروز او چقدر بوده است؟