با توجه به نیمرخ خوانا کدامیک از خرده مهارت‌های زیر با مهارت زبانی گوش دادن مرتبط نیست؟