همکاران موسسه عماد، با استفاده از خدمات انحصاری عماد از طرح درآمدزایی مناسب خود استفاده می‌نمایند.
شما هم می‌توانید با ارتباط مستقیم با نزدیک ترین مشاور آموزشی موسسه اهداف و چشم انداز طرح مالی و شغلی خود را در اختیار گرفته و براساس این خدمت ویژه به توسعه دانش و ظرفیت‌های آموزشی خود بصورت فردی و یا مراکز آموزشی بپردازید.