نظرسنجی دوره اصول ایمنی و كمک‌های اولیه (گروه 602)