مهارت‌های بدو خدمت معلمان

اطلاعیه و جزوه دوره

1
حتما قبل از شروع دوره بدوخدمت اطلاعیه را مطالعه نمائید.
2
جزوه دوره مهارت‌های بدو خدمت معلمان (یادگیری مکتوب)
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
3
نکات مهم و نمونه سوالات دوره بدوخدمت معلمان
قابل مشاهده بعداز ثبت نام

بخش روش و فنون تدریس

1
بدو خدمت – روش و فنون تدریس – جلسه 1
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
2
بدو خدمت – روش و فنون تدریس – جلسه 2
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
3
بدو خدمت – روش و فنون تدریس – جلسه 3
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
4
بدو خدمت – روش و فنون تدریس – جلسه 4
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
5
بدو خدمت – روش و فنون تدریس – جلسه 5
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
6
بدو خدمت – روش و فنون تدریس – جلسه 6
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
7
بدو خدمت – روش و فنون تدریس – جلسه 7
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
8
بدو خدمت – روش و فنون تدریس – جلسه 8
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
9
بدو خدمت – روش و فنون تدریس – جلسه 9
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
10
بدو خدمت – روش و فنون تدریس – جلسه 10
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
11
بدو خدمت – روش و فنون تدریس – جلسه 11
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
12
بدو خدمت – روش و فنون تدریس – جلسه 12
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
13
بدو خدمت – روش و فنون تدریس – جلسه 13
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
14
بدو خدمت – روش و فنون تدریس – جلسه 14
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
15
بدو خدمت – روش و فنون تدریس – جلسه 15
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
16
بدو خدمت – روش و فنون تدریس – جلسه 16
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
17
بدو خدمت – روش و فنون تدریس – جلسه 17
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
18
بدو خدمت – روش و فنون تدریس – جلسه 18
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
19
بدو خدمت – روش و فنون تدریس – جلسه 19
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
20
بدو خدمت – روش و فنون تدریس – جلسه 20
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
21
بدو خدمت – روش و فنون تدریس – جلسه 21
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
22
بدو خدمت – روش و فنون تدریس – جلسه 22
قابل مشاهده بعداز ثبت نام

بخش ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

1
بدو خدمت – ارزشیابی پیشرفت تحصیلی – جلسه 1
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
2
بدو خدمت – ارزشیابی پیشرفت تحصیلی – جلسه 2
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
3
بدو خدمت – ارزشیابی پیشرفت تحصیلی – جلسه 3
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
4
بدو خدمت – ارزشیابی پیشرفت تحصیلی – جلسه 4
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
5
بدو خدمت – ارزشیابی پیشرفت تحصیلی – جلسه 5
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
6
بدو خدمت – ارزشیابی پیشرفت تحصیلی – جلسه 6
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
7
بدو خدمت – ارزشیابی پیشرفت تحصیلی – جلسه 7
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
8
بدو خدمت – ارزشیابی پیشرفت تحصیلی – جلسه 8
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
9
بدو خدمت – ارزشیابی پیشرفت تحصیلی – جلسه 9
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
10
بدو خدمت – ارزشیابی پیشرفت تحصیلی – جلسه 10
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
11
بدو خدمت – ارزشیابی پیشرفت تحصیلی – جلسه 11
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
12
بدو خدمت – ارزشیابی پیشرفت تحصیلی – جلسه 12
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
13
بدو خدمت – ارزشیابی پیشرفت تحصیلی – جلسه 13
قابل مشاهده بعداز ثبت نام

بخش روانشناسی تربیتی

1
بدو خدمت – روانشناسی تربیتی – جلسه 1
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
2
بدو خدمت – روانشناسی تربیتی – جلسه 2
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
3
بدو خدمت – روانشناسی تربیتی – جلسه 3
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
4
بدو خدمت – روانشناسی تربیتی – جلسه 4
قابل مشاهده بعداز ثبت نام

آزمون‌های دوره

1
آزمون میان دوره مهارت‌های بدو خدمت معلمان (25 سوال، 25 دقیقه)
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
مجموعه سوالات
2
آزمون پایان دوره مهارت‌های بدو خدمت معلمان (25 سوال، 25 دقیقه)
قابل مشاهده بعداز ثبت نام
مجموعه سوالات

کد دوره:

91402409

محل اجرای دوره: دفتر مرکزی موسسه آموزش نیروی انسانی عماد
سازمان مطبوع: موسسه آموزش نیروی انسانی عماد
ثبت در سامانه LTMS: درصورت قبولی و تطابق با رشته شغلی در سامانه LTMS ثبت خواهد شد.

اهداف دوره:

 • با توجه به مراحل و ويژگی‌های رشد، نظريه‌های يادگيری در فرآيند آموزش را تشريح نمايد.
 • مفهوم و مهارت‌های تدريس را توضيح دهد.
 • مراحل طراحی آموزشی و فعاليت‌های مربوط به هر مرحله را شرح دهد.
 • اهميت و ضرورت سنجش و ارزشيابی پيشرفت تحصيلی دانش آموزان را تبيين نمايد.
 • نتايج آزمون‌های پيشرفت تحصيلی را تحليل نمايد.
 • اطلاعات اختصاصی دوره تحصيلی مربوط را تشريح نمايد.

سر فصل دوره:

 • روان شناسی تربیتی، 14 ساعت نظری شامل: تعریف، هدف و موضوع روان شناسی تربیتی – مفهوم رشد و عوامل موثر بر آن – اصول حاكم بر رشد و مراحل رشد – رشد و رابطه آن با یادگیری – نظریه‌های یادگیری و كاربرد آنها – مفهوم و نظریات انگیزش و روش‌های ایجاد و توسعه آن – تفاوت‌های فردی و لزوم توجه به آن در تعلیم وتربیت – روان شناسی و آموزش كودكان استثنایی

 • روش‌ها و فنون تدریس، 12 ساعت (10 ساعت نظری – 2 ساعت عملی) شامل: مفهوم تدریس و روش تدریس – روش‌های تدریس سنتی و نوین – مفهوم مهارت تدریس – مهارت‌های فرآیند تدریس: * مهارت‌های قبل از تدریس * مهارت‌های ضمن تدریس * مهارت‌های پس از تدریس

 • اصول طراحی آموزشی، 8 ساعت (4 ساعت نظری – 4 ساعت عملی) شامل: هدف‌های كلی و آموزشی درس – ویژگی‌ها و توانایی‌های فردی و جمعی دانش آموزان – تهیه و تدوین محتوای درس – پیش آزمون – انتخاب راهبردها و فعالیت‌های یاددهی – یادگیری – انتخاب فضا، منابع و رسانه‌های آموزشی – ارزشیابی

 • سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، 10 ساعت (6 ساعت نظری – 4 ساعت عملی) شامل: مفهوم سنجش، اندازه گیری وارزشیابی و مقایسه بین آنها – مقیاس‌های اندازه گیری – انواع آزمون‌ها با توجه به چگونگی تهیه آنها (معلم ساخته – استاندارد) انواع آزمون از دیدگاه هدف (ورودی – تكوینی – پایانی)- انواع آزمون با توجه به ملاک مورد استفاده – (ملاک مرجع – هنجار مرجع) انواع آزمون از دیدگاه موضوع یادگیری (شفاهی – كتبی – عملی) – تحلیل نتایج آزمون‌های پیشرفت تحصیلی– انواع آزمون از دیدگاه موضوع یادگیری (شفاهی – كتبی – عملی) – تحلیل نتایج آزمون‌های پیشرفت تحصیلی  – استفاده از روش‌های آماری برای تفسیر نمره‌های آزمون

 • اطلاعات اختصاصی مخاطبین طرح طبقه بندی مشاغل معلمان، با توجه به ویژگی‌های دوره‌های تحصیلی مربوط، 10 ساعت (6 ساعت نظری – 4 ساعت عملی) شامل: قوانین و مقررات آموزش واجرایی – عوامل آموزشی – محیط آموزشی – برنامه‌های درسی و آموزشی خاص، –  و …

اطلاعیه مهم دوره مهارتهای بدو خدمت معلمان

فراگیر محترم،

-         شروع کلاس پس از فرآیند پرداخت و ورود به کلاس دوره آغاز می‌گردد.

-         در دوره های محتوامحور(آفلاین) محتوای دوره را مشاهده و در آزمون‌های مستمر شرکت نموده و پس از دریافت نمره قبولی در هر مرحله، در روز آخر در آزمون پایانی شرکت نمایید. (به بازه زمانی مشخص شده دقت فرمائید. پس از اتمام بازه، امکان استفاده از محتوا و شرکت در آزمون ندارید)

-         سوالات آزمون‌ها به صورت تصادفی از بانک سوالات انتخاب و نمایش داده می‌شود.

-         در دوره های محتوامحور امکان 2 بار شرکت در آزمون را دارید و اگر در بار اول نمره قبولی حداقل 60 را کسب نکردید می‌توانید شانس خود را برای بار دوم مجددا امتحان نمائید.

-         نمره نهایی شامل میانگین نمرات آزمون های مستمر و پایانی خواهد بود.

-         درنظر داشته باشید به محض ورود شما به آزمون های مستمر یا آزمون پایانی، زمان آزمون محاسبه می‌گردد؛ لذا درخواست می شود پس از کسب آمادگی کافی برای آزمون وارد بخش آزمون شوید.

-        این دوره دارای آزمون میان دوره و پایان دوره می باشد. هر کدام 25 سوال، 25 دقیقه

-         آماده‌سازی و صدور گواهینامه مستلزم شرکت در نظرسنجی و تکمیل پروفایل (اطلاعات فردی، شغلی، تست تیپ شناسی شخصیتی) می باشد.

-         برترین های هر دوره از کدتخفیف در دوره های دیگر موجود در سامانه عماد بهره خواهند برد.

 

                                                                                         


اولین دیدگاه را ثبت کنید.

لطفا, وارد اکانت کاربری شوید تا بتوانید نظر خود را درباره ی دوره ی آموزشی بنویسید
افزودن به علاقه مندی ها
ثبت نام شده: 856 دانشجو
مدت زمان: 54 ساعت
تعداد دروس: 42