1

آخرین مرحله در هدف نگرشی(عاطفی) کدام گزینه است؟

 • 1

  توجه

 • 2

  ارزش‌گذاری

 • 3

  تبلور ارزش

 • 4

  سازماندهی