1
 • 1

  اضطراب و گوشه گیری

 • 2

  بی نظمی و سلوک

 • 3

  رفتارهای ضد اجتماعی

 • 4

  رفتارهای نامناسب و ناپخته