1
 • 1

  معرفی مفهوم مساحت در چند ضلعی ها

 • 2

  آشنایی با محاسبه مساحت چند ضلعی ها

 • 3

  پوشاندن سطوح شطرنجی با تکه هایی از اشکال مختلف

 • 4

  کشف رابطه محاسبه مساحت در بعضی اشکال