1
 • 1

  تقارن روی ساعت

 • 2

  تا کردن شکل روی کاغذ

 • 3

  توجه به تقارن مثلث

 • 4

  کامل کردن نیمه ی یک شکل