1

آموخته های خود در مورد مفهوم شمارش (مبنا وابزار) در ریاضی پایه اول را بنویسید.