1
 • 1

  تکنیکی و فرایندی به صورت همزمان

 • 2

  جمع گسترده

 • 3

  جمع تکنیکی

 • 4

  جمع فرایندی