1

آموزش درست فعالیت های هنری از یک طریق؟

 • 1

  تقلید

 • 2

  تربیت هنری

 • 3

  کاغذ وتا

 • 4

  ابزار ولوازم خاص