1

آموزش و پرورش همان …………. است.

 • 1

  اخلاق و هنر

 • 2

  اخلاق و مفاهیم

 • 3

  تعلیم و تربیت

 • 4

  دانش اندوزی و مهارت