1

ارائه تکلیف برای کودکان به چه صورت است؟

 • 1

  با فاصله

 • 2

  بی فاصله

 • 3

  ترمی و فصلی

 • 4

  گزینه 1 و 2