1
 • 1

  ارائه تکلیف

 • 2

  سنجش آغازین

 • 3

  ارزشیابی تکوینی

 • 4

  الگوی مناسب تدریس