1
 • 1

  اندازه گيری يادگيری های دانش آموز در طول تدريس

 • 2

  اندازه گيری مهارتها و دانسته های دانش آموز در آخر سال

 • 3

  اندازه گيری مهارتها و دانسته های دانش آموز قبل از شروع درس

 • 4

  تشخيص رفتار و سازگاری اخلاقی دانش آموز در كلاس