1
 • 1

  هدف کلی

 • 2

  اهداف رفتاری

 • 3

  اهداف جزئی

 • 4

  هدف غایی