1

ارزیابی معلم از خود و دانش آموز در کدام بخش از کتاب اتفاق می افتد؟

 • 1

  فعالیت

 • 2

  کار در کلاس

 • 3

  تمرین

 • 4

  مرور فصل