1
 • 1

  ناتوانی یادگیری – ناتوانی در حفظ روابط مفید با دیگران

 • 2

  تاثیر منفی بر فرایند رشد – مزاحمت برای زندگی دیگران

 • 3

  از هم گسیختگی حواس – آشفتگی هیجانی

 • 4

  از هم گسیختگی حواس – ناتوانی در حفظ روابط  مفید با دیگران