1
 • 1

  انسان به تحقیق استعدادهای خود گرایش دارد

 • 2

  بعد عاطفی و معنوی اهمیت بسزایی دارد

 • 3

  معلم نقش محوری در آموزش و پرورش دارد

 • 4

  خودپنداره جزئی جدایی‌ناپذیر در یادگیری دانش آموزان است