1
 • 1

  بی قراری – تندخویی – جستجوگری

 • 2

  دوراندیشی – ثبات در رای – ارائه پند و اندرز

 • 3

  پیری – لاغری – بی خوابی

 • 4

  شادابی – جنب و جوش – طراوت