1
 • 1

  فشارهای اجتماعی سبب اختلالات رفتاری است

 • 2

  آستانه تحمل مشکل فرد مهم تلقی می شود

 • 3

  میزان هوش فرد اهمیت زیادی دارد

 • 4

  رفتار هنجاری که شدت و یا قلت یافته است