1
 • 1

  بی قراری

 • 2

  دشواری

 • 3

  سماجت

 • 4

  وحشت زدگی