1

استخری 3 شیر آب دارد که اولی به تنهایی در 4 ساعت و دومی به تنهایی در 6 ساعت استخر را پُر می‌کنند. شیر سوم به تنهایی استخر پر از آب را در 12 ساعت تخلیه می کند (شیر سوم شیر تخلیه است). اگر هر 3 شیر را همزمان با هم باز کنیم پس از چند ساعت استخر پر می‌شود؟

 • 1

  پر نمی شود

 • 2

  10 ساعت

 • 3

  2 ساعت

 • 4

  3 ساعت