1
 • 1

  تفریق

 • 2

  شمارش

 • 3

  جمع

 • 4

  الگویابی