1
 • 1

  بسیار لوس کننده

 • 2

  بسیار بی تفاوت

 • 3

  بسیار مسلط

 • 4

  بسیار ترد کننده