1

افراد از طریق ……….. ارتباط برقرار می‌کنند.

 • 1

  هنر

 • 2

  ازتباط با محیط

 • 3

  دست دادن

 • 4

  رفت و آمد