1

الگوهای انفرادی یعنی ….

 • 1

  تدریس مستقیم

 • 2

  تدریس مستقیم وغیر مستقیم

 • 3

  تدریس غیر مستقیم

 • 4

  هیچ کدام