1

الگوهای … اولین الگوهایی هستند که دانش آموزان با آن آشنا می‌شوند.

 • 1

  کاهشی

 • 2

  افزایشی

 • 3

  هندسی

 • 4

  تکرارشونده