1
 • 1

  توجه به الگوهای کاهشی

 • 2

  کشف رابطه بین شماره اعداد و تعداد دسته ها

 • 3

  کشف رابطه برای پیدا کردن عدد بعدی

 • 4

  کاربرد الگو در حل مسئله