1
 • 1

  عدد آن ثابت است

 • 2

  به صورت منظم عدد آن تغییر می کند

 • 3

  الگوی آن + یک عدد ثابت می شود

 • 4

  عدد آن در تمام مراحل تغییر می کند