1

الگو ندادن به دانش آموز باعث چه چیز می شود؟

 • 1

  خلاقیت

 • 2

  کند ذهنی

 • 3

  آسیب دیدن روح

 • 4

  عدم کسب مهارت