1

انواع سبک‌های آموزشی کدامند؟

 • 1

  معلم محور

 • 2

  محتوا محور

 • 3

  دانش آموز محور

 • 4

  هرسه مورد یک و دو و سه

 • 5

  مورد یک و دو