1

اولین مرحله در هدف روانی-حرکتی کدام گزینه است؟

 • 1

  تقلید کردن

 • 2

  اجرای مستقل

 • 3

  هماهنگی

 • 4

  عادی سازی