1

اولین موضوع در بحث آموزش هنر در کودکان و نوجوانان کدام گزینه می‌باشد؟

 • 1

  ارتباط با طبیعت

 • 2

  قصه

 • 3

  کار دستی

 • 4

  موسیقی