1
 • 1

  رفتارهای شدید و مداوم

 • 2

  ناتوانی در پاسخ گوی به شرایط زندگی

 • 3

  رفتارهای افراطی

 • 4

  رفتارهای دایمی و نامتناسب با سن فرد