1

اگرآدم ها برای یادگیری ــــــ داشته باشندراحت تر درس رایادمیگیرند

 • 1

  ابزار

 • 2

  انگیزه

 • 3

  مهارت

 • 4

  تکلیف