1
 • 1

  افزایش می یابد

 • 2

  کاهش می یابد

 • 3

  یکسان است

 • 4

  بستگی به علت اختلالات رفتاری دارد