1
 • 1

   دو قسمت از 4 قسمت مساوی

 • 2

  پانزده قسمت از 30 قسمت مساوی

 • 3

  سه قسمت از 12 قسمت مساوی

 • 4

  پانزده قسمت از 50 قسمت مساوی