1

ایفای نقش جزو کدام دسته از خانواده الگوهای تدریس می باشد؟

 • 1

  الگوهای رفتاری

 • 2

  الگوهای اجتماعی

 • 3

  الگوهای انفرادی

 • 4

  الگوهای سیستم اطلاعات پردازی