1

این سخن از آموزش و پرورش از کیست: “به قطعیت رسیدن استعدادها و ایجاد تعادل و هماهنگی میان آنها تا اینکه به حد اعلاء خود برسد”

 • 1

  مرتضی مطهری

 • 2

  بلوم

 • 3

  شهید بهشتی

 • 4

  جان دیوین