1

این سخن از کیست: “آموزش و پرورش درباره ساختن یا سازمان دادن تجربه است.”

 • 1

  جان دیوین

 • 2

  بلوم

 • 3

  مرتضی مطهری

 • 4

  چارلز دیکنز