1

این سخن از کیست: “ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که کلی نگاه می‌کنیم و از جزء به کل حرکت می‌کنیم.”

 • 1

  جان دیوین

 • 2

  بلوم

 • 3

  مطهری

 • 4

  بهشتی