1

بازی درمانی یعنی….

 • 1

  درگروه سنی خودش انجام میشه

 • 2

  ادای یک شخص را دراوردن

 • 3

  بازی هست که نقص و ایراد را در فرد درمان میکند

 • 4

  بازی گروهی