1

بازی شطرنج برای بالا بردن دقت جز کدام بازی ها است؟

 • 1

  بازی درمانی

 • 2

  بازی اموزشی

 • 3

  بازی وانمود سازی

 • 4

  بازی پرسشی