1

با استفاده از یک مقوا 17 مربع و مثلث مقوایی بریدیم. اگر تعداد ضلع های آن ها 56 تا باشد، تعداد مربع ها چند تاست؟

 • 1

  14

 • 2

  12

 • 3

  7

 • 4

  5