1

با توجه به الگوی روبرو، جمله بیستم چه عددی است؟ …و66و45و28و15و6و1

  • 870

  • 780

  • 708

  • 807