1
 • 1

  خواندن

 • 2

  نوشتن

 • 3

  صحبت کردن

 • 4

  گوش دادن